Saltar apartados

DOCTORAT EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia

Coordinadora: Josefa Antón Botella (anton@ua.es)

Coordinadora de qualitat: Josefa Antón Botella (anton@ua.es)

 

ÒRGANS RESPONSABLES

Comissió Acadèmica:

Segons l'article 12 de la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA 31 de juliol de 2012, modificat en el BOUA de 28 juliol de 2017)

"1. Podrà formar part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat el professorat doctor d'aquest que estiga dirigint almenys una tesi doctoral en l'àmbit d'aquest programa, que n'hagen dirigida alguna en els últims sis anys, o que acrediten la seua capacitat investigadora amb la justificació de la possessió d'almenys 2 períodes de l'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del RD 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari.

Els/les integrants de cada programa de doctorat que es troben en alguna de les situacions que s'han esmentat anteriorment, decidiran el nombre de professors i professores que han de formar part de la Comissió Acadèmica i els elegiran. Com a mínim formarà part de la Comissió acadèmica un representant o una representant de cadascun dels equips de recerca que constitueixen el programa de doctorat"

 

LÍNIES DE RECERCA

 

1. Proteïnes d'extremòfils

2. Cicle del nitrogen i regulació en haloarquees

3. Genòmica i proteòmica d'organismes halofílics

4. Enginyeria del metabolisme secundari en plantes

5. Proteòmica i genòmica funcional de plantes

6. Producció de metabòlits secundaris en cultius cel·lulars vegetals

7. Enginyeria d'enzims

8. Transducció de senyals en cianobacteris

9. Genòmica i metagenòmica microbianes

10. Ecologia microbiana molecular

11. CRISPR-cas systems

12. Virus en ambients naturals

13. Modulació de neuroreceptors

14. Teràpia de malalties neurodegeneratives de la retina

15. Expressió en la retina de gens i proteïnes associats a malalties genètiques neurodegeneratives

16. Diagnòstic i patologia molecular

 

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

 

 ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES:

1a activitat transversal obligatòria comuna: Eines per a la gestió i recuperació de la informació: Data començament 26 de novembre

2a activitat transversal obligatòria comuna:

3a activitat transversal obligatòria comuna: Models de comunicació científica

 

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES:

ACTIVITAT: Seminaris i tallers de recerca

NOMBRE D'HORES 30

DESCRIPCIÓ

Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique  el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.

Aquesta activitat, que inclou l'assistència a 15 seminaris/tallers, es desenvoluparà durant els 3 anys de permanència dels alumnes a temps complet en el programa. En el cas dels alumnes a temps parcial, aquest termini s'amplia a cinc anys.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 15 d'aquests seminaris, els quals s'inclouran en el document d'activitats del doctorand. A la finalització dels seminaris, els alumnes hauran de lliurar un informe sobre els continguts d'aquests.

 

ACTIVITAT: Seminaris de doctorands.

NOMBRE D'HORES 30

DESCRIPCIÓ

Activitat de formació específica consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició en anglès i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.

Els doctorands a temps complet han de presentar un seminari sobre el seu treball en finalitzar el segon i tercer any del programa. Els alumnes a temps parcial han de presentar els resultats del seu treball de tesi en finalitzar els anys quart i cinquè.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el document d'activitats del doctorand. S'avaluarà el contingut i aspectes formals de la presentació, incloent-hi la qualitat de l'exposició per part de l'alumne.

 

ACTIVITAT: Presentació de comunicacions científiques

NOMBRE D'HORES 100

DESCRIPCIÓ

Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

Els alumnes a temps complet presentaran una comunicació a un congrés nacional o internacional durant els anys segon o tercer des de la seua matriculació en el programa de doctorat. En el cas dels alumnes a temps parcial presentaran la comunicació des del quart any i abans de la finalització del doctorat.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ Certificat d'assistència a l'activitat de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'activitat en el document d'activitats del doctorat. Es valoraran els aspectes següents: (i) la qualitat del congrés al qual es presente la comunicació, (ii) l'acceptació d'aquesta pel comitè científic del congrés, (iii) l'assaig de la comunicació per part del ponent enfront de la comissió acadèmica del programa de doctorat o els investigadors en els quals delegue, i (iv) la contribució del ponent a la comunicació.

 

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Com a part de les accions encaminades a la internalització del Programa i amb la finalitat de facilitar als doctorands la realització de les activitats específiques que impliquen el seu desplaçament a altres centres de recerca, es fomentarà la seua mobilitat mitjançant la participació en missions científiques curtes (STMS) i escoles de formació ("Training Schools") previstes dins d'accions COST (http://www.cost.eu/), així com cursos de temàtica científica i tècnica promoguts per societats i fundacions científiques europees (SEBBM, SEPROT, ESF, EMBO, FEMS, EUPA,.etc.). Per a aquesta fi s'utilitzaran també les ajudes a la mobilitat incloses en les beques FPU, FPI i pròpies de la Universitat d'Alacant així com beques per a estades curtes d'organismes internacionals, com ara les EMBO "short term fellowships" i ajudes similars.

ACTIVITAT: Estades en universitats i centres de recerca superior

NOMBRE D'HORES 720

DESCRIPCIÓ

Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del doctorand a una universitat o centre de recerca superior diferent d'aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. Estada mínima d'un mes, amb possibilitat de fraccionar-se temporalment.

Els alumnes a temps complet hauran de realitzar, al llarg dels dos últims anys dels seus estudis de doctorat, una estada d'almenys un mes. En el cas dels alumnes a temps parcial, l'estada podrà realitzar-se durant els últims quatre anys.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la universitat o centre de recerca.

ACTUACIONS DE MOBILITAT: Com en l'activitat anterior.

 

PLA D'ESTUDIS

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Nombre de places oferides durant el curs 2017-2018:

15 a temps complet

5 a temps parcial

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

 La informació general sobre els requisits d'admissió i accés es troba en la següent adreça: https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=E008&lengua=V&caca=2017-18

 La Universitat d'Alacant disposa de serveis de reconeguda solvència dins del seu àmbit en el panorama nacional, com el Centre de Suport a l'Estudiant (CAU), totes les unitats del Servei d'Alumnat (accés, mobilitat, pràctiques, títols, TIU i beques), més l'Oficina de Disseny Curricular dependent del Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat –amb la missió d'orientar i assessorar l'estudiant en els aspectes que concerneixen al currículum personal-, i amb programes específics dirigits al suport i orientació dels nostres estudiants.

 PERFIL RECOMANAT D'INGRÉS:

 Formació de nivell de Màster en Biotecnologia, Biomedicina, Ciències de la Vida o altres camps afins a les línies de recerca incloses en el Programa. Es recomana així mateix que els alumnes que vagen a matricular-se en el present Programa de Doctorat:

1. Hagen cursat estudis de grau/llicenciatura relacionats amb les Ciències de la Vida, la Biotecnologia i/o la Biomedicina.

 2. Tinguen un nivell d'anglès B1 o equivalent.

 3. Coneguen les tècniques experimentals bàsiques relacionades amb els equips de recerca als quals pretenen incorporar-se.

 4. Manegen, a nivell d'usuari, els programes informàtics i/o bioinformáticos bàsics.

 5. Siguen capaços d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, enriquint les solucions.

 6. Tinguen la capacitat de recerca independent, si ben limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.

 7. Siguen capaços de cercar bibliografia científica.

 8. Tinguen habilitats de comunicació oral i escrita.

 

EQUIPS DE RECERCA PARTICIPANTS

 

EQUIP núm. 1: BIOLOGIA DE SISTEMES MOLECULARS

 

MARÍA JOSÉ BONETE PÉREZ:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/bonete-perez-maria-jose/17067

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/ma-jose-bonete-perez.html

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Jose_Bonete

https://web.ua.es/es/biotecnologia-extremofilos/grupo-biotecnologia-de-extremofilos-universidad-de-alicante.html

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=tdkAdREAAAAJ


http://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115329&tipo=S

ROQUE BRU MARTINEZ:

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/roque-bru-martinez.html

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/bru-martinez-roque/2975

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115331&tipo=A

https://www.researchgate.net/profile/Roque_Bru

JUAN FERRER CASANOVA:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/ferrer-casanova-juan/13428

https://web.ua.es/ingenieria-enzimas/

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/juan-ferrer-casanova.html

MONICA CAMACHO CARRASCO:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/camacho-carrasco-monica-lourdes/28550

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/monica-l-camacho-carrasco.html

CARMEN PIRE GALIANA:

http://www.researcherid.com/rid/D-3927-2016

https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Pire

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/pire-galiana-carmen-lucia/26956

ROSA MARÍA MARTÍNEZ ESPINOSA:

https://loop.frontiersin.org/people/121648/publications?utm_source=LOP&utm_medium=EMAIL_IRIS&utm_campaign=EMI_LOP_PublicationSuggestions

https://www.researchgate.net/profile/Rosa_Martinez-Espinosa

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/rosa-maria-martinez-espinosa.html

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/martinez-espinosa-rosa-maria/2633

https://scholar.google.es/citations?user=QWRjnusAAAAJ&hl=es

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=9024100&tipo=A

JULIA ESCLAPEZ ESPLIEGO:

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/julia-m-esclapez-espliego.html

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/esclapez-espliego-julia-maria/5482

 http://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115329&tipo=S

 https://web.ua.es/es/biotecnologia-extremofilos/grupo-biotecnologia-de-extremofilos-universidad-de-alicante.html

SUSANA SELLES MARCHANT:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/selles-marchart-susana/7854

https://www.researchgate.net/profile/Susana_Selles-Marchart   

JULEA NICOLE BUTT:

https://people.uea.ac.uk/en/persons/j-butt

https://www.researchgate.net/profile/Julea_Butt

JÖERG SOPPA:

https://www.researchgate.net/profile/Joerg_Soppa

https://www.goethe-university-frankfurt.de/60268975/Abt__Soppa

DAVID JOHN RICHARDSON:

https://scholar.google.co.uk/citations?user=Pwj-Z18AAAAJ&hl=en

https://people.uea.ac.uk/en/persons/d-richardson

https://www.uea.ac.uk/about/our-university/vice-chancellor

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Richardson_(academic)

ANDREW GATES:

https://people.uea.ac.uk/en/persons/a-gates

https://scholar.google.co.uk/citations?user=Iu1jcuQAAAAJ&hl=en

https://www.linkedin.com/in/andrew-gates-35961975/?originalSubdomain=uk

 

 EQUIP núm. 2: GENÈTICA I MICROBIOLOGIA MOLECULAR

 

FRANCISCO RODRIGUEZ VALERA:

https://scholar.google.es/citations?user=xWYOZ0wAAAAJ&hl=en

http://egg.umh.es/

ASUNCIÓN CONTRERAS DE VERA:

https://dfgm.ua.es/genetica/investigacion/cyanobacterial_genetics/research.html

JAVIER ESPINOSA MANZANO:

https://dfgm.ua.es/genetica/investigacion/cyanobacterial_genetics/research.html

VICENTE RUBIO ZAMORA:

http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/investigacion/genomica/uee

ALBERTO MARINA MORENO:

http://www3.ibv.csic.es/index.php/en/investigacion-ingles/genomica-2/ucm-2

https://scholar.google.es/citations?user=ezdd3wcAAAAJ&hl=es&oi=ao

 https://www.researchgate.net/profile/Alberto_Marina

JOSEFA ANTÓN BOTELLA:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/anton-botella-josefa/25894 

http://web.ua.es/es/emm/presentacion/presentacion-grupo-de-investigacion-ecologia-microbiana-molecular.html

FRANCISCO J. MARTÍNEZ MOJICA:

https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/consgrpinv/portal/datosGrupo.asp?desplegar=15&codGrupo=115316

https://imem.ua.es/en/about-us/francisco-juan-martinez-mojica.html

http://www.researcherid.com/ProfileView.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&Init=Yes&SrcApp=CR&queryString=KG0UuZjN5Wl6JBN0R7GhMqBangSnI2%252FRO8sDPVxxBuQ%253D

RAMON ROSSELLÓ MORA:

JUAN ANTONIO GABALDÓN ESTEVAN

FERNANDO SANTOS SÁNCHEZ

MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA:

https://web.ua.es/es/emm/grupo-de-investigacion-ecologia-microbiana-molecular.html

http://martinez-garcia-science.weebly.com/

https://scholar.google.es/citations?hl=es&btnA=1&authorid=6497012976543263190&user=Pu8Dj-wAAAAJ

 

EQUIP núm 3: BIOMEDICINA CEL·LULAR I MOLECULAR

 

NICOLÄS CUENCA NAVARRO:

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/nicolas-cuenca-navarro.html

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/neurobiologia-del-sistema-visual-y-terapia-de-enfermedades-neurodegenerativas-(neurovis)/587

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/cuenca-navarro-nicolas/8471

Retinalmicroscopy.com

ANDRËS MORALES CALDERÓN:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/morales-calderon-andres/25185

JOSÉ MARTÍN NIETO:

http://imem.ua.es/es/quienes-somos/jose-martin-nieto.html

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ConsGrpInv/portal/datosGrupo.asp?codGrupo=3336066

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/martin-nieto-jose/5822

JUAN MARTÍNEZ-PINNA LÓPEZ:

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/53255

PEDRO LAX ZAPATA:

https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/67971?depende=B164

VICTORIA EUGENIA MANEU FLORES:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/maneu-flores-victoria-eugenia/4644

ANTONIA ANGULO JEREZ:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/angulo-jerez-antonia/28806

MERCEDES PALMERO CABEZAS:

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/palmero-cabezas-maria-mercedes/16626

RODRIGO JOVER MARTÍNEZ:

https://scholar.google.es/citations?user=dOXkrYgAAAAJ&hl=es
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Jover2

 

 

Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9494

Fax: (+34) 96 590 9569

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464